TURIZEM IN IZOBRAŽEVANJE

»Tu se zbiramo tisti, ki smo odprti do novih znanj in spoznanj«

Pogovarjali smo se z dekanom Turistice, dr. Janezem Mekincem.

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica že od leta 1995 izobražuje mlade kadre za področje turizma in povezanih dejavnosti, danes na treh stopnjah študija. Koliko diplomantov na posameznih stopnjah beležite doslej?

Naj najprej pozdravim vse bralce Primorskih odmevov, saj se kot javna izobraževalna institucija dobro zavedamo pomena lokalnega okolja in dejstva, da smo v Portorožu, ki je zibelka slovenskega turizma. Turistica je bila kot Visoka šola za hotelirstvo in turizem Portorož prva privatna izobraževalna inštitucija za izobraževanje kadrov v turizmu v Sloveniji. Kasneje se je kot ustanovna članica pridružila Univerzi na Primorskem in postala javni zavod.

Turistica – Fakulteta za turistične študije je edina fakulteta v Sloveniji, ki turizem proučuje in poučuje na multidisciplinaren način. Znanja, ki jih razvijamo in podajamo, zagotavljajo visoko usposobljene kadre za delo v turizmu in s turizmom povezanih dejavnostih. Kot ste omenili, izobražujemo študente na vseh treh stopnjah. Na Turistici izvajamo tudi doktorski študij 3. stopnje Inovativni turizem. Inovativni turizem je trenutno edini doktorski program na področju turizma v Sloveniji. V vseh teh letih pa je na Turistici diplomiralo oziroma zaključilo študij na vseh treh stopnjah preko 3100 študentov.

Kako ste zadovoljni z letošnjim vpisom? So se lahko vsi, ki so to želeli, vpisali na vašo fakulteto?

Letošnji vpis je primerljiv z lanskim. Trenutno je 170 študentov prvič vpisanih v 1. letnik, čakamo še število sprejetih v 2. prijavnem roku na 1. stopnji in število sprejetih v 3. prijavnem roku na 2. in 3. stopnjo. Vseh vpisanih bo okoli 600. Pri tem je potrebno poudariti, da so trenutno številčno najmanjše najmlajše generacije. Razpisana mesta smo zapolnili v skladu s pričakovanji, zato lahko sklepamo, da so se lahko vpisali vsi, ki želijo pridobiti znanje na interdisciplinarnem področju turizma.

Kako pa je z nastanitvijo študentov, kje lahko bivajo v času študija?

Naši študentje imajo možnost nastanitve v študentskem domu Korotan, ki je le streljaj oddaljen od fakultete. Sicer pa si študentje najemajo stanovanja v Portorožu, kar je izven turistične sezone lažje, več težav je v juniju in juliju.

Zakaj bi priporočili mladim, da se vpišejo prav na vašo fakulteto?

Najpomembnejše sporočilo je zavedanje, da se vpisujejo na fakulteto, kjer se zbiramo tisti, ki smo odprti do drugih ljudi in kultur, odprti do novih znanj in spoznanj ter optimistični o neštetih možnostih zadovoljevanja turističnih potreb sodobnega človeka. Ko profesionalno vstopiš v turizem, vstopiš v svet raznolikosti in neusahljivega vira idej za inovativne turistične pristope in produkte. Poleg športa ravno turizem močno združuje ljudi tako v družbenem, ekonomskem kot okoljskem smislu. Ljubezen do turizma in delavne navade študentom Turistice omogočajo intenzivno potovanje skozi znanja in spoznanja o turizmu.

Narava študijskega procesa na Fakulteti za turistične študije Turistica je zasnovana na proučevanju konkretnih in resničnih turističnih izzivov, kar omogoča apliciranje pridobljenega teoretičnega znanja na praktične primere. Prav tako študentom nudimo veliko priložnosti za aktivno sodelovanje v projektih in dogodkih študentske organizacije, udeležbo na strokovnih konferencah, poletnih šolah, certificiranih tečajih in prakso v turističnem gospodarstvu. Predavatelji spodbujajo odprte razprave s študenti, saj so nam mnenja  študentov še posebej dobrodošla.

Fakulteta ponuja veliko znanja in daje praktične priložnosti, vendar je končni rezultat – zaposljivost, rezultat zavzetosti in samoiniciativnosti študentov. Način študija, interakcije s profesorji, dobri medsebojni odnosi in mednarodna vpetost fakultete so temelji, ki omogočajo, da se študenti naučijo zrelosti, preudarnosti in vztrajnosti. Cilj Turistice je diplomantka/diplomant turizma, ki izraža  strokovnost, pogum ter optimizem in se v življenju veseli izzivov.

Katere so prednosti študija pri vas pred konkurenčnimi izobraževalnimi institucijami gostinstva in turizma?

Že zgodovina Turistice je močan izvor naših konkurenčnih prednosti. V vseh teh letih razvoja je Turistica gradila na lastnem kadru in vzgojila, če temu lahko tako rečemo, vrhunske kadre na področju turizma, ki so priznani tako v Sloveniji kot v svetu. Kot sem že omenil, smo edina visokošolska izobraževalna inštitucija, ki izobražuje na vseh treh stopnjah, torej tudi na doktorskem programu. Raziskovalno vsako leto rastemo in dopolnjujemo znanstvena dognanja v turizmu, tako na teoretičnem kot aplikativnem nivoju.

Prav uspešno raziskovalno delo pa omogoča prenos aktualnih znanj v študijski proces. Naše povezovanje z gospodarstvom in tujimi univerzami nam omogoča, da povabimo mnoge mednarodne strokovnjake in strokovnjake iz vrst slovenskega turističnega gospodarstva, da prenašajo znanja našim študentom. Letos bomo prvič izvedli dodiplomski študijski program v angleškem jeziku, kot prvi v Sloveniji. Prav internacionalizacija študija in privabljanje čim večjega števila mednarodnih študentov je naš pomemben strateški cilj. Mednarodni študentje ustvarijo na fakulteti tako med predavatelji kot študenti nove interakcije, kar naredi fakulteto še bolj dinamično.

Ali spremljate, v kolikšnem času po diplomi in kje se zaposlijo vaši študenti?

Na Turistici že od leta 2012 izvajamo raziskavo o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov. Večina anketiranih je po zaključku študija na UP FTŠ Turistici (32,5 %) takoj našla svojo prvo zaposlitev oz. so zaposlitev že imeli, 12 % je prvo zaposlitev iskalo do 3 mesece po zaključku študija, kar pomeni, da je polovica vprašanih našla službo v prvih treh mesecih, to kaže na dejstvo, da so diplomanti UP FTŠ Turistica dobro zaposljivi. Ostalih 27,6 % anketiranih diplomantov je službo dobilo v roku od štirih mesecev do leta in pol po končanju študija. Diplomanti rednega študija so zaposlitev v povprečju našli pozneje kot diplomanti izrednega študija (slednji so zaposlitev večinoma imeli že v času študija).

Večina dodiplomskih diplomantov (kar 62,3 %) dela v privatnem sektorju, k temu lahko prištejemo še samozaposlene diplomante, ki jih je 15,6 %. V javnem sektorju se zaposli okoli 22 odstotkov. Na trend zaposlovanja diplomantov Turistice po sektorjih vplivajo družbeno- gospodarske razmere v Sloveniji, kjer se zmanjšuje število zaposlenih v javnem sektorju, obenem pa se je povečalo število zaposlenih v privatnem sektorju. Pomemben je tudi podatek, da se povečuje število samozaposlenih, zato smo v preteklem obdobju posebno pozornost namenili pridobivanju kompetenc, ki jih diplomanti potrebujejo za samozaposlitev. Nanašajo se predvsem na spretnosti, veščine in znanja s področja podjetništva, menedžmenta, računovodstva in zakonodaje.

Se vaši študentje v času študija srečujejo s prakso in delom, ki jih čaka po diplomi?

V dodiplomske študijske programe, tako strokovne kot univerzitetne, je vključena praksa. Izvedbo prakse vodimo in koordiniramo na fakulteti, aktivno pa sodelujemo tudi s Kariernim centrom Univerze na Primorskem. Študentje imajo nabor slovenskih turističnih podjetij in organizacij, kjer lahko opravljajo prakso, lahko pa sami predlagajo tudi druge možnosti.

Foto: arhiv Turistice

Vaša vizija je »Turistica bo vodilna multidisciplinarna izobraževalna in raziskovalna institucija za področje turizma in s turizmom povezanih dejavnosti v Sloveniji in v širši regiji«. Se ta uresničuje?

To lahko zagotovo potrdim, saj je opazen zanimiv trend, ki ga pred leti ni bilo. Pred leti smo mi iskali partnerje, ki bi z nami sodelovali v različnih projektih in programih, sedaj se je trend obrnil in druge inštitucije, tako raziskovalne kot izobraževalne, iščejo možnost sodelovanja z nami. Število raziskav in projektov, ki jih objavimo in izvedemo, je vsako leto večji. Vedno bolj se uveljavljamo v mednarodnem prostoru, kjer smo leta 2009 prejeli tudi nagrado Svetovne turistične organizacije.

Koliko članov šteje vaš akademski zbor in od kod vse prihajajo vaši predavatelji?

Člani Akademskega zbora so tako pedagoški delavci kot tudi študentje oziroma člani Študentskega sveta fakultete. Na fakulteti je trenutno redno zaposlenih 38 kolegic in kolegov, ki opravljajo pedagoško in znanstveno dejavnost. Poleg njih imamo še kolege, ki pogodbeno izvajajo predavanja oziroma jih vključujemo v projektno delo. Večina kolegic in kolegov živi na Primorskem, vendar pa smo tudi iz ostalih delov Slovenije, tako prihajamo tudi iz Prekmurja, Maribora, Ljubljane, Škofje Loke, morda sem še kakšen kraj pozabil. Pisana druščina, ki jo združuje ljubezen do turizma in pedagoškega dela.

Tudi visoko šolstvo se bojuje s pomanjkanjem sredstev za delovanje. Kako je pri vas?

Visoko šolstvo je že dolga leta podhranjeno, država pričakuje, da se bodo javni zavodi samofinancirali preko projektov in tržne dejavnosti. To posledično pomeni, da visokošolski profesorji poleg pedagoškega in raziskovalnega dela opravljajo na fakulteti tudi projektno delo in tržne aktivnosti. V praksi to pomeni, da enostavno zmanjkuje časa za poglobljeno in kvalitetno pedagoško ter raziskovalno delo. Trdno zagovarjam stališče, da bi morala država zagotoviti dovolj sredstev za plače zaposlenih v javnih zavodih. Trenutno smo v situaciji, ko mora vodstvo fakultete več časa posvetiti pridobivanju finančnih virov kot razvoju fakultete.

Kako dolgo ste že dekan te fakultete?

Funkcijo dekana sem nastopil lani junija, vendar pa ista ekipa z malo drugačnimi vlogami vodi fakulteto od začetka leta 2016.

Vas česa nismo vprašali, pa bi želeli povedati?

Povabilo vsem študentom, raziskovalcem in strokovnjakom, da vstopijo v svet turizma skozi vrata Turistice!

Povezane vsebine:

V Kopru bodo kot prvi v Evropi odprli podružnico najprestižnejše ruske državne univerze

Igor Novel: “Rast destinacije bomo dosegli le z boljšo uporabo obstoječih zmogljivosti.”

Je piranska občina prijazna do domačinov in obiskovalcev?

Uspešna sezona in minus v blagajni

Tomi Brezovec: »Čez dvajset let turizem zagotovo ne bo tak, kot ga poznamo danes«

Danica Cmrečnjak