AKTUALNO

Sodobni koncept ravnanja z odpadki

V Marjetici Koper poleg ostalih rednih aktivnosti in dejavnosti v zadnjem obdobju posvečamo še prav posebno pozornost spodbujanju in promoviranju sodobnega koncepta ravnanja z odpadki.

Odpadki, kateri se pojavljajo v našem življenju vsakodnevno in na različnih področjih – v gospodinjstvu, pisarni, proizvodnem obratu, na vrtu, na cesti; skratka povsod, kjer bivamo, delamo in ustvarjamo, so kot taki že dolgo časa predstavljali le komunalni problem, danes pa se vsi zavedamo, da je to izziv prihodnosti za vse nas. Človek ustvarja odpadke, ki onemogočajo kroženje in izmenjavo snovi v naravi, zato je nujno spremeniti pristop na področju ravnanja z odpadki in sprejeti koncept krožnega gospodarstva.

V naše vsako dnevno delo upravljanja z odpadki, ki so usmerjeni predvsem na področje zbiranja in odvoza, postopno a vendar intenzivno uvajamo tudi faze predhodnega osveščanja in izobraževanja ter postopke vključevanja širše javnosti s ciljem preprečevanja nastajanja odpadkov in ustrezne snovne izrabe ter uravnoteženega ravnanja z odpadki.

Osnovni koncept je zmanjševanje količine odpadkov oz. preprečitev nastajanja odpadkov na izvoru, kamor sodi tudi njihova ponovna uporaba. V drudi fazi sledi recikliranje in ponovna predelava odpadkov in zamenjava materialov z obnovljivimi oz. manj strupenimi materiali.

Marjetica Koper bo tudi v prihodnje skozi začrtano strategijo izvajala aktivnosti spodbujanja vseh skupin prebivalcev k takemu ravnanju. Želimo si, da bi bila količina odpadkov v »črnih« posodah vsako leto manjša. Vsebina »črnih « posod so namreč odpadki, ki jih ne moremo oddati v zabojnike za ločeno zbrane odpadke, kar pomeni, da gre koncept gospodinjstva v smeri ločeno zbranih odpadkov doma in nato oddaja ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov na ekološke otoke oz. zbiralnice.

Ločeno tako zbiramo:

Nevarne odpadke iz gospodinjstev – vsako leto v spomladanskem času izvedemo akcijo zbiranja le teh. Letos smo tako zbrali veliko količino barv, odpadnih olj, odpadnih zdravil, fitofarmacevtskih sredstev in podobno. Skupaj je bilo zbranih za kar 5494 kg nevarnih odpadkov, ki smo jih predali pooblaščenemu prevzemniku in na ta način varno poskrbeli za naše okolje. Akcijo načrtujemo tudi v jesenskem terminu. Izven teh terminov pa občane vabimo, da nevarne odpadke iz gospodinjstev oddajo na zbirnem centru v Srminu in Dvorih.

Skozi vse leto poteka organizirano zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Zbiranje ne poteka v poletnih mesecih, in sicer od 15.6.2018 do 1.9.2018 in nato pa vse do konca leta. Občani prejmejo na dom dopisnice za naročanje odvoza kosovnih odpadkov. Naročila pa sprejemamo tudi po el. pošti. Tako tedensko zberemo cca 25 ton kosovnih odpadkov.

V spomladanskem času je potekala tudi akcija zbiranja zelenega reza iz gospodinjstev katero nameravamo ponoviti tudi v jesenskem času in v kateri smo po vseh krajevnih skupnostih v Mestni občini Koper in občini Ankaran zbrali 5080 kg zelenega reza. Zbrani material smo predali v kompostarno in tako poskrbeli, da je snovni tok odpadkov zaključen. Iz »naših« odpadkov bo narejen kompost, ki se bo ponovno vrnil v uporabo.

Električna in elektronska oprema se zbira v namenskih zabojnikih pod sloganom E-recikliraj.

Odpadna oblačila in obutev se zbira v namenskih zabojnikih in ne sodi v »črne » zabojnike.

Mešana embalaža se odlaga v zelene zabojnike z rumenim pokrovom oz. rumene zabojnike. Zaradi načina sodobnega življenja predstavlja volumsko največji delež komunalnih odpadkov.

Steklo in steklena embalaža se zbira v zelenih zabojnikih z rdečim pokrovom.

Odpadni papir in karton sta ločeno zbrani frakciji, ki jih že dolgo ločeno zbiramo na izvoru. Iz opravljenih sejalnih analiz odpadkov ugotavljamo, da je to frakcija, ki jo najuspešnejše ločeno zbiramo. Odpadni karton pa zbiramo tudi v namenskih mrežah.

Biološki odpadki iz gospodinjstev se zbirajo v rjavih zabojnikih. Tako zbrani odpadki se predelajo v kompostarni.

M arjetici ž elimo z aktivnostmi vezanimi na osveščanje uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov povečati delež
ločeno zbranih frakcij in zmanjšati količino odpadkov, ki jih ljudje oddajo v »črne« posode. Da bi spremenili ustaljene navade ljudi se odločamo za izobraževanje in osveščanje preko različnih projektov.

V vseh osnovnih šolah in vrtcih v Mestni občini Koper in občini Ankaran smo tako izvajali projekt ozaveščanja o gospodarnem ravnanju z odpadki. Projekt smo zaključili z izvedbo tekmovanja in predstavitvijo glasnika zelene prihodnosti v Taverni v Kopru, kjer smo podelili tudi nagrade in priznanja najboljšim učencem, ravno tako pa
pripravljamo v novem šolskem letu obilo novosti, ki bodo radovedne otroke še dodatno navdušile ter jih spodbudile in pritegnile k nadaljnim aktivnostim na tem podrocju.

V poletnem času, kjer se izvaja veliko prireditev, koncertov in zabav bomo prisotni s sloganom spodbujanja prireditev brez odpadkov kot tudi z različnimi tematskimi stojnicami predvsem na mestni tržnici.