PRAVNI NASVETI

Osebni stečaj?

Bralec me sprašuje, ali bi mu priporočal, da začne postopek osebnega stečaja. Piše, da je zaradi neuspešnega poslovanja kot samostojni podjetnik zašel v dolgove, ki jih preprosto ni zmožen poplačati, na vratih pa mu redno trkajo izvršitelji, bančni račun ima že dolgo blokiran.

Stečaj (tako osebni kakor tudi stečaj pravne osebe) je prvenstveno namenjen varstvu upnikov, točneje njihovemu sorazmernemu poplačilu. Mišljeno je, da bodo terjatve upnikov v stečajnem postopku izpolnjene zgolj deloma, saj je (poenostavljeno povedano) pogoj za pričetek stečaja prav ta, da dolžnik nima dovolj premoženja za plačilo svojih dolgov. S pričetkom stečajnega postopka se vsi pravdni in izvršilni postopki prekinejo, stečajni upravitelj pa se tekom postopka trudi v največji možni meri poplačati stečajne upnike. To se običajno opravi tako, da se premoženje upnika proda, s kupnino (ter ostalimi prilivi v stečajno maso, kot so prihranki, prihodki od delovnega razmerja in drugo) pa se sorazmerno poplača stečajne upnike.

Po zaključku stečajnega postopka sodišče izda poseben sklep, s katerim za vsakega posameznega stečajnega upnika ugotovi, v kolikšni meri je bil poplačan, za preostale, še neplačane terjatve pa lahko upnik nadaljuje izvršbo zoper dolžnika. Drugače in poenostavljeno povedano: če je nekdo bil dolžan upnikom 100 enot, in je stečajni upravitelj tekom stečajnega postopka uspel poplačati terjatve upnikov za 20 enot, bodo po končanem stečajnem postopku upniki lahko nadaljevali z izterjavo še neplačanih 80 enot
.
Sam stečaj torej za položaj našega bralca ne prinaša nekih posebnih ugodnosti, razen že omenjene prekinitve izvršilnih postopkov, saj tudi rubeži od začetka stečajnega postopka dalje niso več dovoljeni, se pa nadaljujejo z zaključkom stečajnega postopka. Za stečajne dolžnike (fizične osebe) je seveda zelo zanimiv institut odpusta obveznosti. Stečajni dolžnik ima namreč možnost, da pri stečajnemu sodišču vloži predlog za začetek postopka odpusta obveznosti. Sodišče preveri, ali so za to podani zakonski pogoji, in v primeru ugoditve dolžniku določi preizkusno dobo v trajanju od 2 do 5 let. V tem obdobju se mora stečajni dolžnik truditi za čimvečje poplačilo upnikov, s stečajnim upraviteljem mora sodelovati, ne sme prikrivati premoženja, ne sme biti pravnomočno obsojen za premoženjsko kaznivo dejanje … skratka gre za neko obdobje, v katerem naj se dokaže, da si stečajni dolžnik zasluži ta odpustek. Če določena preizkusna doba preteče uspešno, izda sodišče sklep o odpustu obveznosti, s katerim določi, da je stečajni dolžnik oproščen plačila preostalih, še neplačanih obveznosti do stečajnih upnikov.

Razume se: če je to velika ugodnost za stečajnega dolžnika, je v enaki meri veliko prikrajšanje za stečajne upnike. Slednji zato pogosto odpustu obveznosti ugovarjajo iz razlogov, da si stečajni dolžnik zaradi preteklih ravnanj take dobrote ne zasluži. Zakon v ta namen predpisuje ovire, ki ne smejo biti podane v primeru predloga za odpust obveznosti. Na grobo rečeno gre za ravnanja stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred pričetkom stečajnega postopka, zaradi katerih bi bil odpust obveznosti preprosto nepravičen do upnikov.

Tako sodišče na primer ne bo ugodilo predlogu za odpust obveznosti, če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, če je v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali po njegovi uvedbi dal neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje davkov ali prispevkov, če je z neresničnimi, nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem premoženjskem položaju v svojo korist ali v korist druge fizične ali pravne osebe pridobil posojilo, subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku najmanj 4.000 evrov, prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo …

Zato bi v primeru našega bralca na splošno lahko zatrdil, da je osebni stečaj lahko rešitev, če so podani zakonski pogoji za odpust njegovih obveznosti. Pri tem pa se mora vsakdo, ki se za ta korak odloči, zavedati, da bo po zaključku stečajnega postopka ostal popolnoma brez osebnega premoženja. Omogočen pa mu bo nov začetek, kar ni tako slabo. Pa srečno – tako našemu bralcu kot tudi vsem ostalim bralcem Primorskih odmevov – v novem letu, ki je pred nami!

Robert Smrekar, mag. prava

Svoja vprašanja pošljite na: info@pravna-pisarna.si ali na uredništvo na naslov: info@primorski-odmevi.si

Povezane vsebine:

Dolgovi (nekdanjih) zakoncev

Skupno premoženje (nekdanjih) zakoncev

Smrekar o smrekah

O služnosti in dobri veri

Neuslišana ljubezen prava in pravičnosti