AKTUALNO

Občutek varnosti se lahko hitro spremeni

O pasteh in nevarnostih, ki na nas prežijo v poletni turistični sezoni, smo se pogovarjali s prvim možem koprske policijske uprave, direktorjem PU Koper Danimirjem Rebcem.

Kako ocenjujete varnostne razmere na Obali, še posebno v luči prihajajoče turistične sezone?

Na celotnem območju Policijske uprave Koper so varnostne razmere dobre in stabilne, saj je obseg kriminalitete v prvem trimesečju letošnjega leta podoben lanskemu letu, preiskanost kaznivih dejanj pa je boljša. Na področju premoženjske kriminalitete izstopajo predvsem vlomi v stanovanjske hiše, stanovanja, poslovne prostore, kleti in pomožne prostore.

V tem obdobju smo odkrili in kazensko ovadili več storilcev večjega števila kaznivih dejanj, ki so večinoma povratniki. Zoper nekatere je bil odrejen tudi pripor, tako da jim je v tem obdobju onemogočeno nadaljnje izvrševanje premoženjskih kaznivih dejanj. Bistveno se je zmanjšalo število kaznivih dejanj tatvin motornih vozil (osebnih in kombiniranih vozil, motornih koles in koles z motorjem).

Med kaznivimi dejanji z elementi nasilja so najbolj izstopali: poskus umora državljana Italije na Spodnjih Škofijah, umor ženske v Izoli, dvojni umor v družinskem krogu v vasi Lukovec na območju občine Komen ter umor v družinskem krogu v Izoli. Na področju organizirane kriminalitete so naše aktivnosti usmerjene predvsem v odkrivanje in obravnavo kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, orožja, ponarejenega denarja in nezakonitega spremljanja oseb preko državne meje.

Na področju javnega reda in miru problematika ne izstopa, saj so kršitve s področja javnega reda in miru v rahlem porastu v primerjavi z lanskim letom, množičnih kršitev javnega reda in miru pa nismo obravnavali.

Kako pa je v prometu?

Na področju prometne varnosti je stanje v prvih treh mesecih letos ugodnejše, saj smo obravnavali 11 odstotkov manj prometnih nesreč, v katerih so umrle tri osebe, lani pa je umrlo šest oseb. Manj je bilo tudi hudo in lahko telesno poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah. Ob tem pa je potrebno izpostaviti, da se povečuje število tistih, ki vozijo v cestnem prometu pod vplivom alkohola ali mamil, kar izstopa tudi med sekundarnimi vzroki prometnih nesreč, tudi z najhujšimi posledicami.Posebej pa bi opozoril na prekoračitve hitrosti in neprilagojeno hitrost, karje zelo pogosto tudi vzrok za prometne nesreče, ter ustrezno varnostno razdaljo med vozili.

Predvsem v lepem vremenu in poletni turistični sezoni pa so še posebej izpostavljeni vozni-
ki enoslednih vozil (motoristi in kolesarji) ter pešci, ki so povzročitelji ali žrtve v prometnih nesrečah z najhujšimi posledicami. V letošnjem letu beležimo tudi večji porast ilegalnih prestopov državne meje iz Hrvaške v Slovenijo, predvsem na območju PP Koper in PP Ilirska Bistrica. Največ je bilo obravnavanih državljanov Afganistana, Albanije, Alžirije, Kosova in Turčije.

Poletna turistična sezona je že tu. Kako ste se nanjo pripravili?

Tudi letos smo se intenzivno pripravili na začetek turistične sezone z namenom, da bi se vsi, ki tukaj bivajo ali bodo na naše območje prišli kot turisti ali naše območje samo prešli, počutili varni in zadovoljni. V ta namen vsako leto organiziramo več preventivnih prireditev, različnih sestankov z inšpekcijskimi službami, upravnimi enotami, turističnimi organizacijami, drugimi institucijami in s tujimi varnostnimi organi iz sosednje Hrvaške in Italije. Veliko energije vlagamo v dobre medsebojne odnose, ki pomenijo boljše in hitrejše sodelovanje, tako na področju osveščanja kot tudi takrat, ko je potrebno hitro poiskati ustrezne rešitve.

Vsekakor si vsi želimo, da bi se pri nas tako domačini kot tudi turisti počutili varno in prijetno ves čas leta in ne samo v času poletne turistične sezone. Vsi pa se zavedamo, da se občutek varnosti lahko kaj hitro spremeni, kar je pri nas izrazito pokazala dalj časa trajajoča migracijska kriza konec leta 2015 in v začetku leta 2016. In tudi na to in podobne situacije moramo biti pripravljeni, saj lahko tak dogodek močno vpliva na zagotavljanje varnosti.

Ali v poletni turistični sezoni predvidevate posebne akcije?

Policisti policijskih postaj na obalnem območju, kjer je vpliv poletne turistične sezone najbolj izrazit, saj se močno poveča promet na vseh cestah, promet čez mejne prehode, nastanitve turistov, število različnih javnih prireditev in drugih dogodkov, so v tem času dodatno obremenjeni z izvajanjem rednih policijskih nalog. V teh mesecih se poveča število predvsem premoženjskih kaznivih dejanj, kršitev javnega reda in miru, kršitev povezanih s hrupom in tudi število prometnih nesreč.

Zaradi dodatne obremenjenosti policistov na teh PP in povečanega obsega dela poskušamo kadrovsko okrepiti navedene PP s policisti iz manj obremenjenih PP z začasnimi premestitvami ali z občasnim delom na teh PP. Temu primerno tudi prilagodimo organizacijo in metode našega dela. Glede na izpostavljeno varnostno problematiko in oceno varnostnih razmer po posameznih področjih policijskega dela (kriminaliteta, promet, javni red in mir…) pa poleg rednih oblik policijskega dela izvajamo tudi določene poostrene nadzore, v katerih je vključeno večje število policistov in kriminalistov, predstavnikov redarskih služb, inšpekcijskih služb in drugih pristojnih organov, z namenom preprečevanja in odkrivanja prekrškov in kaznivih dejanj ter preventivnega delovanja.

Javne prireditve so tudi za vas poseben izziv?

V začetku junija bomo okrepili našo prisotnost in aktivnosti v okolici srednjih ter osnovnih šol in poostreno nadzirali morebitno izvajanje prekrškov s področja uživanja alkohola, prepovedanih drog ter drugih deviantnih oz. prepovedanih ravnanj. Ob tem bomo pozorni tudi na spoštovanje določbe Zakona o varstvu javnega reda in miru, po kateri je po 24. uri prepovedan vstop in zadrževanje mlajših od 16 let brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov na javnih prireditvah oziroma v gostinskih lokalih, kjer se točijo alkoholne pijače. Tovrstno usmerjeni poostreni nadzori so namreč v preteklosti pokazali, da prihaja tudi do kršitev, za katere so odgovorni organizatorji javnih prireditev oziroma odgovorne osebe v gostinskih lokalih.

Vsako leto pred turistično sezono z različnimi subjekti iz skupnosti organiziramo tudi posvete, preventivne akcije in druge aktivnosti, usmerjene k ustreznemu samozaščitnemu ravnanju ter ohranjanju ustrezne varnosti na našem območju. Letos smo v sodelovanju s Turistico in Hoteli Bernardin že peto leto organizirali posvet z naslovom Varno poletje, katerega so se udeležili predstavniki različnih organizacij in podjetij, ki se srečujejo z izzivi turistične sezone.

Tudi sicer posebej pozorno spremljamo javne prireditve na našem območju. Te so še posebej v času poletne turistične sezone pogostejše in množičneje obiskane. V okviru prijav javnih prireditev, ki jih organizatorji opravljajo na policijskih postajah, spremljamo in usklajujemo vse ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno varnost na prireditvah. Sodelujemo tudi v postopkih izdaje dovoljenj, ki jih sicer izdajajo območno pristojne upravne enote za zahtevnejše javne prireditve. Policisti ob tem sodelujejo na ustnih obravnavah, v nekaterih primerih pa v soglasju z organizatorjem tudi pomagajo pri zagotavljanju reda. V vsakem primeru pa z nadzori zagotavljamo prisotnost policistov in izvajanje ukrepov, da prireditve potekajo varno.

Kako sodelujete z občinskimi redarskimi službami?

Območne policijske postaje Piran, Izola in Koper, ki delujejo na obalnem območju, z občinskimi redarstvi, ki opravljajo naloge na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran, zelo dobro sodelujejo. Sodelovanje je prilagojeno določenemu območju. Na različnih področjih dela (promet, kršitve javnega reda in miru, preprečevanje vandalizma, preprečevanje nedovoljenega kampiranja ali prenočevanja na javnih mestih) sodelujejo z občinskimi redarstvi v usklajenih nadzorih. Pogosto je sodelovanje tudi takšno, da se telefonsko s terena obveščamo o zaznavi kršitev ali pojavov, ki so v pristojnosti enega ali drugega organa.

To sodelovanje je posebej tesno tudi v primeru večjih javnih prireditev, kjer so nam občinska redarstva v veliko pomoč ob skrbi za cestni promet. Večkrat se na nas obračajo tudi občani s težavami v mirujočem prometu (parkiranja, ustavitve) in pogosto problematiko rešujemo skupaj z občinskimi redarstvi in tudi občinami nasploh. Na tak način lažje rešujemo zaznan problem in običajno so tudi rešitve trajnejše. Policija namreč venomer stremi k temu, da se ugotovijo in odpravijo vzroki za nastanek problema (postavitev ustreznih označb, ovir, vzpostavitev parkirišča, ipd.). Podobno se z lokalnimi skupnostmi in občinskimi redarstvi dopolnjujejo pri soočanju s prej omenjeno problematiko nedovoljenega kampiranja, prenočevanja, kršitev s hrupom… Poleg rednega sodelovanja se vodstva policijskih postaj še dodatno, pred poletno turistično sezono, srečajo z vodstvi občinskih redarstev z namenom, da čim bolj uskladijo delovanje v tem obdobju.

Kolone vozil na mejnih prehodih bodo v turistični sezoni še posebno obremenile zaposlene PU Koper? Kako se nanje pripravljate?

Zaradi uvedbe sistematične mejne kontrole v letošnji turistični sezoni pričakujemo pogostejše zastoje na mejnih prehodih, pa tudi daljše čakalne dobe. Izkušnje iz obdobja velikonočnih in prvomajskih praznikov kažejo, da je do kolon prihajalo na vseh mednarodnih mejnih prehodih, tudi na manjših oziroma manj obremenjenih in na mejnih prehodih za obmejni promet Brezovica pri Gradinu in Rakitovec.

Ugotavljamo, da se je v letošnjem letu bistveno povečal promet vozil in potnikov na mejnem prehodu Sečovlje, kar pomeni, da bodo prav tukaj v času turistične sezone bistveno daljše kolone in s tem povezane čakalne dobe kot prejšnje leto. Infrastruktura tega mejnega prehoda namreč ni prilagojena takemu povečanju prometa in spremenjenemu načinu opravljanja mejne kontrole. Potnikom zato svetujemo, da uporabljajo druge mejne prehode.

Zavedati pa se je potrebno, da se v nobenem primeru kolonam in čakalnim dobam na mejnih prehodih ni mogoče izogniti, še posebej med vikendi, ko se promet vozil bistveno poveča, prometna infrastruktura pa ne omogoča hitrega pretoka take količine vozil. Na podlagi predhodnih izkušenj smo že sedaj sprejeli nekatere ukrepe za skrajšanje kolon in čakalnih dob na mejnih prehodih. Čakalne dobe je mogoče zmanjšati s pristopom k ciljno usmerjeni mejni kontroli, ki nadomesti sistematično mejno kontrolo. Ta se bo izvajala, ko bodo izpolnjeni pogoji iz evropske uredbe po usklajenem dogovoru s hrvaškimi policisti, ki mejno kontrolo opravljajo na posameznem mejnem prehodu.

Med turistično sezono bomo poskušali kadrovsko okrepiti najbolj obremenjene mejne prehode, na mejnih prehodih, kjer se izvaja skupna mejna kontrola s hrvaškimi policisti, pa bomo z njimi dodatno usklajevali postopke. Ker se ob prometnih konicah praktično na vseh mejni prehodih pojavljajo čakalne dobe pri prestopu meje, potnikom ne moremo svetovati, naj uporabijo manj obremenjene mejne prehode, lahko pa se odločijo za potovanje v času, ko ni pričakovati daljših zastojev (izven vikendov).

Kaj svetujete gostom v zvezi z varnostjo pred tatovi na plažah?

Število tatvin na plažah se med turistično sezono močno poveča, policisti in upravljalci plaž, s katerimi sodelujemo, pa obiskovalce plaž pozivajo, naj pazijo na svoje predmete. Vsako leto opozarjamo, da obiskovalci plaž premalo storijo za varovanje svojih stvari in jih puščajo na plaži brez nadzora, tatovi pa trenutke nepazljivosti izkoristijo. Zgodi se, da s plaže ukradejo tudi večje vsote denarja in vrednejše predmete.

Na letakih in drugem preventivnem gradivu so za obiskovalce zapisana opozorila v različnih jezikih. Ob tem seveda ne smemo pozabiti tudi na povečanje tatvin iz osebnih vozil, pa vlomov stanovanjske in počitniške objekte. Vsako leto znova poudarjamo, da največ lahko naredi vsak sam, s pravilnim samozaščitnim ravnanjem.

DC