AKTUALNO

Občinska uprava je v prvi vrsti servis občanov

V prejšnjih številkah Primorskih odmevov smo predstavili direktorja piranske ter izolske občinske uprave. Podobna vprašanja smo tokrat zastavili koprski direktorici, Sabini Mozetič.

Foto: Arhiv MOK

Kako dolgo ste direktorica občinske uprave? Se lahko kratko predstavite?

Direktorica Občinske uprave Mestne občine Koper sem že vse od leta 2003. Župan Boris Popovič me je kmalu po nastopu svojega prvega mandata imenoval na to delovno mesto, in to funkcijo opravljam še danes. Sicer pa je moja kariera v občinski upravi kar dolga: začela sem kot pripravnik in nato nadaljevala v različnih službah Mestne občine Koper, zato lahko rečem, da so moje izkušnje na različnih področjih delovanja občinske uprave resnično bogate. Vse to mi danes, kot tudi že ves čas direktovanja, pride zelo, zelo prav, saj lahko rečem, da občinsko upravo, njene pristojnosti in delovanje res dobro poznam.

Kakšna je vaša vizija učinkovite občinske uprave?

Občinska uprava je v prvi vrsti servis občanov. Tu se tako rešujejo vsakodnevne težave občanov, zato je za njeno dobro delovanje ključno to, da je predvsem zelo odzivna. Pomembno je hitro in vnaprej prepoznati težave, ki bi lahko nastale na različnih ravneh delovanja občine in jih nato učinkovito reševati, seveda vse v dialogu s krajani. V današnjem času, ko je življenje še toliko bolj hitro, kot je bilo včasih, je odzivnost še toliko bolj pomembna – občani namreč pričakujejo, da bodo njihove težave hitro rešene, kar pa za nas, ki delujemo v okviru občinske uprave, pomeni, da je treba znati krmariti med tem, kako slediti postopkom in zakonsko določenim rokom, ki nam jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku, in načinom, kako čim prej rešiti nastale težave in situacije, da bo to v zadovoljstvo čim večjega števila občank in občanov.

Koliko vpliva na vaše delo imajo »politične strukture«?

V Mestni občini Koper je vse od nastopa župana Borisa Popoviča izredno jasna ločnica med občinsko upravo in t.i. občinsko politiko, ki deluje preko mehanizmov v občinskem svetu in po političnih strankah. Župan je tisti, ki že vse mandate, tako s pozicijo kot opozicijo, usklajuje različne interese in poglede, s ciljem, da se najpomembnejši projekti uspešno izvedejo. Delovanje občinske uprave je zato v tem pogledu jasno, lahko rečem tudi dokaj enostavno. Kajti ko občinska uprava pripravi neke akte, odloke, predpise, že vnaprej vemo, da bodo ti na občinskem svetu praviloma dobro sprejeti, ravno zato ker je župan tisti, ki usklajuje predpise, se po potrebi pogovarja in išče skupne rešitve tudi s tistimi, ki imajo morda različne poglede na delovanje občine. Zato lahko rečem, da ima v tem pogledu občinska uprava razmeroma lahko delo.

Katere so vaše najpomembnejše naloge?

Najpomembnejša naloga direktorja občinske uprave je koordinacija dela v občinski upravi. Kar pomeni, da mora direktor poznati vsa področja delovanja občine ter najpomembnejše akte, ki urejajo delovanje občine in posamezna področja. Poleg tega mora direktor poskrbeti, da se predpisi, ki jih sprejema občinski svet, izvajajo v primernih in učinkovitih rokih, kot tudi da se gradiva za občinski svet pripravljajo pravočasno. Prav tako mora direktor skrbeti, da so zahtevne naloge, ki jih je danes vse več (bodisi gre za večje investicije bodisi za celovito urejanje posameznih področij, kjer je potrebno sodelovanje različnih služb in uradov znotraj občine), izpeljane tako, da so pri tem upoštevani različni vidiki. Vemo namreč, da se posamezni uradi pri svojem delu včasih radi zapirajo znotraj nekih ožjih okvirov in ravno direktor občinske uprave je tisti, ki mora te okvire nekako preseči in poskrbeti za to, da so upoštevani resnično vsi dejavniki oziroma da je končna rešitev v zadovoljstvo čim širšega kroga uporabnikov storitev, ki jih nudi javna uprava.

Kaj menite o trditvi, da je župan najpomembnejši menedžer v občini?

Danes občina kot lokalna skupnost ni zgolj neka politična entiteta, ampak je veliko bolj subjekt, ki mora poskrbeti za najrazličnejša področja v občinski upravi (od urejene komunalne infrastrukture do različnih področij družbenih dejavnosti in vrste drugih storitev, namenjenih ljudem). Gre torej za širok spekter različnih dejavnosti in seveda sredstev, ki se za te namene odvajajo na podlagi veljavnih proračunskih predpisov. S tega vidika se lahko strinjam, da je župan v svoji občini prav gotovo izjemno pomemben menedžer, saj mora po eni strani uresničevati proračun, po drugi strani pa se aktivno vključevati v zasebno gospodarstvo, in sicer v smislu usklajevanja vizij, strategije, načrtov, različnih interesov, ki jih imajo posamezna podjetja, ki delujejo v občini, in iskanja najboljših rešitev, ki morajo biti na koncu tudi uspešno izvedene.

Da je župan najpomembnejši menedžer v občini, se jasno odraža prav na primeru Kopra, ki mu zadnjih 15 let županuje Boris Popovič. Občino je namreč prevzel s podjetniško miselnostjo in duhom, saj ta zanj ne predstavlja zgolj skupek birokratskih predpisov, ampak jo vidi predvsem kot strukturo, ki omogoča občanom, podjetnikom razvijanje in življenje v čim bolj kakovostnem, lepem in uspešnem okolju.

Pomemben del odločanja je prostorsko urejanje občine, to je sprejemanje prostorskih načrtov. Kakšna je vaša vizija na tem področju?

Prostorsko urejanje občine je prav gotovo ena najpomembnejših pristojnosti in nalog občine, saj se na ta način v okolje umeščajo različne dejavnosti (od stanovanjskih, družbenih, gospodarskih itd.), kar je osnova za razvoj celotne občine. Pri tem je potrebno pretehtati med javnim in zasebnim interesom ter razvoj načrtovati tako, da bodo zasebni interesi, ki so nujno potrebni za razvoj in napredovanje občine, usklajeni tudi z javnim interesom oziroma da ne prihaja do konfrontacij, ki bi lahko privedle do negativnih vplivov v prostoru.

Pomen prostorskega načrtovanja sama vidim v tem, da se po eni strani urejata mesto in podežlje, po drugi strani uspešno in pospešeno razvijata gospodarstvo in poslovna dejavnost. Mestna občina Koper se je v preteklih 15. letih iz pretežno industrijskega mesta razvila v smeri nove vizije, ki je in želi biti veliko bolj prijazna do krajanov in obiskovalcev. Mesto Koper je bilo dolgo časa zanemarjeno, zanemarjena je bila njegova bogata dediščina, ki izvira vse iz časov beneške republike, zanemarjene so bile številne priložnosti, ki danes na podlagi preteklih vlaganj prihajajo na plano in se kažejo kot pravilna odločitev. Mestna občina Koper s svojo lego, pretežno neokrnjenim in izjemno čistim podeželjem, danes predstavlja veliko potencialno možnost predvsem na področju turizma – in to je tista vizija, ki jo v Mestni občini Koper snujemo in načrtujemo. Pri tem je treba upoštevati, da ima Koper tudi izjemno dobro klimo, ki omogoča vrsto aktivnosti tudi na športnem področju, kar se seveda upošteva pri prostorskem načrtovanju in viziji razvoja celotne občine.

Foto: Arhiv MOK

Kako sodelujete z vodstvi institucij, ki so v lasti občine?

Mestna občina Koper je ustanovitelj velikega števila javnih zavodov, ki delujejo na področju družbenih dejavnosti, od vrtcev, osnovnih šol, gledališča, zavoda za šport in mladino, knjižnice, medtem ko se komunalne dejavnosti izvajajo v pretežno dveh javnih podjetjih, in sicer v Javnem podjetju Rižanski vodovod Koper, ki je namenjeno celoviti vodooskrbi obalnega območja, in v Marjetici Koper, ki izvaja različne komunalne dejavnosti. Za uspešno in učinkovito delovanje občine je prav gotovo nujno potrebno, da občinska uprava in župan, ne samo dobro sodelujejo z javnimi zavodi v lasti občine, ampak z njimi delujejo z roko v roki, na način, da so ta področja v celoti dobro pokrita in da ne prihaja do težav, ki bi se odražale na kakovosti storitev za naše občane. V vseh teh letih, odkar delujem na tem delovnem mestu, opažam, da je to sodelovanje več kot zgledno – občina podpira projekte, ki jih javna podjetja in zavodi predlagajo, hkrati pa s snovanjem in oblikovanjem proračuna omogoča, da so vsa ta različna področja delovanja ustrezno zastopana.

Kakšno je »finančno zdravje« koprske občine?

Kljub temu da v različnih medijih večkrat beremo zapise o t.i. prezadolženosti Mestne občine Koper, moram ponovno zatrditi, da občina nima prav nobenih problemov finančne narave. Vsi dosedanji proračuni so bili namreč uspešno zaključeni, kar pomeni, da so bili zagotovljeni vsi načrtovani prihodki, ki so bili porabljeni v skladu s proračunom.

Mestna občina Koper se je v preteklosti, ko je v Sloveniji vladala recesija, na katero koprska občina ni imela prav nobenega vpliva, zadolžila, in sicer z namenom izvajanja investicij. V tistih letih smo, za razliko od nekaterih drugih občin, pospešeno vlagali v vsa področja in v kratkem času realizirali številne naložbe, s katerimi smo ljudem omogočili bistveno boljše in kakovostnejše življenje. Brez zadolževanja bi za to potrebovali več let in nekatere med njimi morda še danes ne bi bile izpeljane.
Najeti krediti se danes redno odplačujejo, kljub odplačevanju glavnice in pripadajočih obresti pa se nemoteno izvajajo tudi vse ostale pomembne naloge občine. V lanskem letu nam je poleg tega uspelo tudi reprogramirati obstoječe kredite, ki so danes še lažje obvladljivi. Finančno zdravje Mestne občine Koper je torej na zgledni ravni.

Vas česa nismo vprašali, pa bi želeli povedati?

Delo v občinski upravi je včasih tudi naporno, saj se vsi, ki tukaj delamo, dnevno srečujemo z različnimi težavami in problemi posameznikov, ki terjajo različne pristope k reševanju nastale problematike. Ker si vsak posameznik seveda želi najti čimprejšnjo rešitev za svojo težavo, kar je včasih nemogoče, saj vsak postopek zahteva določen čas, se ob tem srečujemo tudi s primeri nezadovoljnih občanov. Kljub temu se po svojih najboljših močeh trudimo, da tudi v teh primerih najdemo ustrezno rešitev ter konflikte rešujemo na miren in prijazen način. Je pa delo v občinski upravi tudi izjemno pestro in zanimivo, ne nazadnje zaposleni skupaj z županom Borisom Popovičem sooblikujemo Mestno občino Koper. Da delamo dobro, se kaže v zadovoljstvu ljudi, ki tukaj živijo, kot tudi v zadovoljstvu tistih, ki k nam prihajajo – in to je tisto pravo priznanje za dobro delo in uspehe, ki jih beležimo.

Danica Cmrečnjak

Povezane vsebine:

Koper je nova Evropska destinacija odličnosti!

Trinajsta sezona potniških ladij v Kopru

Zlato priznanje Kopru v kategoriji večjih mest in Izoli v kategoriji turističnih krajev