29. REDNA SEJA

Izolski svetniki sprejeli dopolnjen osnutek OPN

Izola, 6. julij 2018
Na včerajšnji 29. redni seji Občinskega sveta Občine Izola so svetniki v prvi obravnavi sprejeli dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta občine Izola. Potrjen je bil tudi predlog rebalansa proračuna in v drugi obravnavi sprejet odlok o turistični taksi.

Foto: Jaka Ivančič, vir: Občina Izola

Kot so sporočili z Občine Izola, je občinski svet obravnaval in sprejel dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta krovnega prostorskega akta v prvi obravnavi, saj so bile obstoječe prostorske sestavine in družbeni plani že zastareli, prav tako pa so se spremenili družbeni, ekonomski in pravni sistem.

“S tem se daje nove možnosti občini za trajnostni prostorski razvoj ter možnosti sanacije degradiranih ali danes ne optimalno izkoriščenih in urejenih območij. Odločilna je prav lega ob morju in s tem povezane priložnosti in izzivi,« je poudaril Marko Starman, vodja Urada za prostor in nepremičnine.

OPN določa območja in usmeritve, ki so pomembna za razvoj občine, poleg tega obravnava tudi številne vloge posameznih pobudnikov za spremembe pogojev gradnje ter razvojne pobude na posameznih zemljiščih. Krovni prostorski dokument bo nadomestil obstoječa družbena plana Občine Izola iz leta 1986 in ukinil prostorske ureditvene pogoje, ki jih bodo nadomestili prostorski izvedbeni pogoji.

Gradivo dopolnjenega osnutka OPN bo po izvedbi postopka Celovite presoje vplivov na okolje, predvidoma konec leta, ustrezno dopolnjeno in javno razgrnjeno za čas 60 dni.

Iz občinske službe za odnose z javnostmi sporočajo tudi, da so svetniki potrdili predlog rebalansa proračuna Občine Izola za leto 2018, ki izhaja iz potreb po uskladitvi finančnega plana in zaradi uskladitve možnosti sofinanciranja projektov. V njem so med drugim predvidena sredstva za nakup veslaškega čolna v višini 11.500 evrov za veslačico veslaškega kluba Argo Ilario Macchi, ki je izpolnila normo za nastop na mladinskih olimpijskih igrah oktobra letos v Buenos Airesu.

Občinski svet je obravnaval in sprejel še predlog sklepa o razporeditvi preteklih presežkov vrtca Mavrica v višini dobrih 35.000 evrov za investicijsko vzdrževalno delo in nakup opreme ter Centra za kulturo, šport in prireditve v enaki višini za investicijske namene.

Prav tako so se svetniki seznanili s poročilom o redni reviziji poslovanja zdravstvenega doma v letu 2017 iz katerega je razvidno, da ni bilo večjih nepravilnosti pri poslovanju javnega zavoda. V drugi obravnavi so sprejeli Odlok o turistični taksi v občini Izola, ki predvideva zmerno povišanje turistične takse v višini 26 %. Sledilo je odločanje o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Svetniki so potrdili tudi spremembi odloka o občinskem pristanišču in Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb iz maja 2018 s predlagano ceno za storitev 24-urne dežurne službe. Potrjen je bil tudi sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Izola.

Povezane vsebine:

Cankarjev drevored bo bogatejši za kolesarska pasova