RAZPIS

DRUGI JAVNI RAZPIS GARANCIJ ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA V OKVIRU REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V OBALNO-KRAŠKI REGIJI (RGS) Uradni list RS, št. 35, z dne 7. 7. 2017

IZVAJALEC: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper
CILJ RAZPISA: dajanje garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in obratna sredstva. Podjetniki lahko pridobijo garancije v višini od 50 % do 80 % odobrenega kredita s strani bank, ki so vključene v shemo RGS. Iz naslova podeljene garancije se izračuna državna pomoč po shemi »de minimis«.

Med upravičene stroške, sofinancirane s kreditom, ki je zavarovan z garancijo RGS, sodijo: stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja in stroški obratnih sredstev, stroški najema poslovnih prostorov in opreme, stroški promocije in zagona podjetja, stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ipd.

Ročnost kreditov je največ do 8 let, z vključenim do 1-letnim moratorijem. Minimalni znesek kredita je 8.000 €, maksimalni pa 500.000 €.  Obrestna mera za kredite je različna in je navedena v razpisnih pogojih.

ROK ZA PRIJAVO: RAZPIS JE ODPRT DO PORABE SREDSTEV OZ. NAJPOZNEJE DO 16. 5. 2018.

DODATNE INFORMACIJE:
Razpis je objavljen na spletni strani: www.rrc-kp.si
Dodatne informacije: Irena Cergol 05/66 37 583, e-naslov: irena.cergol@rrc-kp.si info@rrc-kp.si