RAZPIS ZA DELOVNO MESTO

Center mladih Koper išče novega direktorja

Koper, 22. januar 2018

Center mladih Koper je na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper  (Uradni list RS št. 42/2017) objavil javni razpis za imenovanje direktorja.

Foto: CMK

Imenovani direktor bo javni zavod Center mladih Koper vodil naslednja štiri leta, mandat pa se bo pričel 1. marca 2018.

V razpisu, objavljenem na spletni strani CMK-ja, je zapisano, da mora kandidat poleg splošnih izpolnjevati še nekatere pogoje, kot so najmanj višja izobrazba, najmanj tri leta delovnih izkušenj, sposobnost organiziranja in vodenja dela, aktivno znanje slovenskega in italijanskega jezika, prav tako ne sme imeti pravnomočne sodbe sodišča, s katero bi mu bilo prepovedano opravljanje poklica.

Foto: CMK

Za sodelovanje na razpisu morajo kandidati oddati prijavo z življenjepisom ter dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev, izobrazbi, delovnih izkušnjah, aktivnem znanju italijanskega jezika ter predlog programa delovanja in razvoja zavoda v prihodnjih štirih letih.

Zavod CMK še opozarja, da bodo nepopolne kandidature izločene iz postopka, rok prijave pa je osem dni od dneva objave. Ker je bil razpis objavljen 19. januarja 2018, se rok izteče 27. januarja 2018. Rezultate izbora bodo kandidati prejeli v zakonitem roku.

Vsi, ki bi se radi potegovali za razpisano mesto, lahko prijavo z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo priporočeno na naslov: Javni zavod Center mladih Koper, SVET ZAVODA, Gregorčičeva 4, 6000 Koper, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS-DIREKTOR«.

Povezane vsebine:

Mojca Vojska: Ni pomembno, kdo vodi mladinski center, ampak kako ta oseba vidi mlade

Sociodrama – igra vlog za družbene spremembe